วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บรรณานุกรม

หน้า 2
บรรณานุกรม
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี.(2551)
คำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี. ค้นข้อมูลเมื่อ 8 มการคม 2552 จาก www.kanchanaburi.go.th
จังหวัดกาญจนบุรี.(2547). ถ้ำ น้ำตก กาญจนบุรี. กาญจนบุรี : ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว.(ม.ป.ป). ค้นข้อมูลเมื่อ 8 มการคม 2552 .จาก http://www.kanchanaburi.com/thai/mm-place.htm

คำนำ

หน้า ก
คำนำ
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี เช่น คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยว และของฝาก เป็นต้น หวังว่าคงมีประโยชน์แก่ผู้อ่านตามสมควร
ผู้จัดทำขอขอบคุณครูและผู้มีส่วนช่วยให้รายงานนี้สำเร็จลงด้วยดี
--------------------------------------------------------------ณัฐนันท์ ทัศนะประเสริฐ
-----------------------------------------------------------------2 มกราคม 2552

สารบัญ

หน้า ข
สารบัญ
เรื่อง--------------------------------------------------หน้า
คำนำ --------------------------------------------------
บทนำ -------------------------------------------------1
คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี---------------------------------1
สถานที่ท่องเที่ยว----------------------------------------1
ของฝาก------------------------------------------------1
บทสรุป-------------------------------------------------1
บรรณานุกรม--------------------------------------------2

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

ปกนอก

จังหวัดกาญจนบุรี

นายณัฐนันท์ ทัศนะประเสริฐ
ปวส.1 กลุ่ม 5 แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง
รหัสประจำตัว 5131040094

ปกใน

จังหวัดกาญจนบุรี
นายณัฐนันท์ ทัศนะประเสริฐ
ปวส.1 กลุ่ม 5 แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง
รหัสประจำตัว 5131040094
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ(3000-1601)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

เนื้อเรื่อง

หน้า 1

บทนำ
จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติ เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ทางประวัติศาสตร์ก็เช่น ปราสาทเมืองสิงห์ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด และที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนท่าทุ่งนา วัดวังก์วิเวการาม และมีของฝากประจำจังหวัดหลายอย่าง เช่น วุ้นมะพร้าว น้ำพริก ผ้าขาวม้า เป็นต้น
คำขวัญประจำจังหวัด
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี,2551)
สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกเกริงกระเวีย น้ำพุร้อนหินดาด สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขื่อนวชิราลงกรณ์ เหมืองปิล็อก เป็นต้น (สถานที่ท่องเที่ยว,ม.ป.ป.)
ของฝาก
-น้ำพริกแม่พะเยาว์ อำเภอพนมทวน,ท่าม่วง โทร 0-3457-0322
-วิมลวุ้นมะพร้าว ท่าล้อ อำเภอเมือง โทร 0-3456-6017
-แก้วท่าล้อ ท่าล้อ อำเภอเมือง โทร 0-3456-6903-4
-ศรีฟ้า ท่าล้อ อำเภอเมือง โทร 0-3461-3074-7
-ผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง โทร 0-3458-6061
-วังแก้วจิวเวลลี่ อำเภอเมือง โทร 0-3451-4651
(
จังหวัดกาญจนบุรี,2547)
บทสรุป
กาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักคือ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น และของฝากที่ขึ้นชื่อคือ วุ้นมะพร้าว

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552

คำขวัญประจำจังหวัด

แคว้นโบราณ
ด่านเจดีย์
มณีเมืองกาญจน์
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
แหล่งแร่น้ำตก